Prehľad cookies

Reklamácia a výmena tovaru

Reklamačný poriadok

 

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom internetového (on-line) obchodu umiestneného pod doménou www.puppynator.sk prevádzkovaného spoločnosťou PUPPYNATOR, s.r.o, so sídlom 01856 Červený Kameň, č. 159, Slovenská republika, republika IČO: 54092868, IČ DPH: SK2121573410, zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 42536/R, telefónne číslo: +421 950 446 611, kontaktný e-mail: [email protected]

 

Čl. I - Za aké vady tovaru zodpovedáme?

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predná vec pri prevzatí tovaru spotrebiteľom. Záručná doba na tovar dodaný predávajúcim je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si objednal, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:
 • má vlastnosti, ktoré boli medzi stranami dohodnuté,
 • zodpovedá popisu tovaru,
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
 • tovar sa hodí k účelu, ktorý uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa,
 • zodpovedá kvalite, ktorá bola dohodnutá, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy,
 • tovar nemá právne vady, t. j. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku za kvalitu tovaru presahujúcu rozsah zákonnej záručnej doby.

 

 1. Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

 

 1. Za vadu nie je možné považovať ani detailné rozmery tovaru, nakoľko tabuľka rozmerov tovaru je informačná, skutočné rozmery tovaru sa môžu mierne odlišovať.

 

 1. Ak sa vada tovaru prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva za vady v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare, ktorý je predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

Čl. II - Práva spotrebiteľa z vád tovaru

 

 1. V prípade výskytu vady môže spotrebiteľ predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 1. a)Doplnenie toho, čo chýba

Ak bol dodaný tovar v menšom množstve, než ktoré bolo dohodnuté, alebo v prípade dodania nekompletného tovaru, má spotrebiteľ právo na doplnenie toho, čo chýba.

 1. b)V prípade odstrániteľnej vady:

Bezplatnú opravu tovaru.

 1. c)Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec/tovr mohla riadne užívať ako vec bez vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave, ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru:
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny (odstúpenie od zmluvy) je vrátenie veci v tom stave, v akom bola dodaná.

 

Čl. III - Ako postupovať pri reklamácii?

 

 1. Reklamáciu je možné uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady nasledovne:
 1. a)elektronicky na e-mailovú adresu [email protected] a tovar zároveň zašle predávajúcemu na adresu PUPPYNATOR, s.r.o., 018 56 Červený Kameň, č. 159, Slovenská republika. Reklamovaný tovar zašle spotrebiteľ ako doporučenú zásielku. Pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu a neposielať reklamovaný tovar ako dobierku. Dobierky nepreberáme.

 

 1. Spotrebiteľ môže pri reklamácii využiť formulár reklamačného protokolu, ktorý je prílohou tohto Reklamačného poriadku.

 

 1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

 1. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle spotrebiteľa (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom.

 

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci písomne informuje spotrebiteľa o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Právo z vadného plnenia spotrebiteľovi nepatrí, ak spotrebiteľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak spotrebiteľ vadu sám spôsobil.

 

 1. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže spotrebiteľ u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

 

 1. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má spotrebiteľ.

 

Čl. IV – Záverečné ustanovenia

 

 1. Nároky z vád kupujúcich, korí nie sú spotrebiteľmi sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

 

 1. Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.11.2021

 

Reklamačný protokol na stiahnutie:

Reklamačný protokol - popis vád