Prehľad cookies

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.puppynator.sk

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP“) upravujú podmienky zmlúv uzatvorených prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného pod doménou www.puppynator.sk (ďalej len „e-shop“) medzi kupujúcim a našou spoločnosťou:

Obchodné meno: PUPPYNATOR, s.r.o.

Sídlo: 01856 Červený Kameň, č. 159, Slovenská Republika

IČO: 54092868

IČ DPH: SK2121573410

Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 42536/R

Kontaktný e-mail: [email protected]

Kontaktné tel. č.: +421 950 446 611

(ďalej len „Predávajúci“).

 

 1. Kupujúci sa môže na e-shope zaregistrovať alebo môže nakupovať aj bez registrácie. Kupujúci nákupom na e-shope potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

 

 1. Predmetom týchto VOP je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z uzavretej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

 

 1. Tieto VOP sú vypracované v súlade so:
 • −zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • −zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • −zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • −zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
 • −zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov,
 • −a s inými relevantnými právnymi predpismi.

 

 1. Tieto VOP sú zverejnené na www.puppynator.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

 

 1. Na základe kúpnej zmluvy sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu (alebo iba „cenu“) uvedenú v objednávke, ktorá zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby.

 

 1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, než tovar prevezmete.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

 

 1. Prevádzkovateľom e-shopu – Predávajúcim je spoločnosť PUPPYNATOR, s.r.o, so sídlom  01856 Červený Kameň, č. 159, Slovenská republika, IČO: 54092868, IČ DPH: SK2121573410, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 42536/R, Zast.: Mgr. Rastislav Belko e-mail: [email protected], tel. č.: +421 950 446 611

 

 1. Spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 1. Podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák."):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

 1. Kupujúcim – Spotrebiteľ a/alebo Podnikateľ nakupujúci v e-shope.

 

 1. Užívateľským účtom je účet Užívateľa, prostredníctvom ktorého sa dostáva k obsahu na e-shope prostredníctvom svojho vytvoreného účtu (prihlasovacie meno a heslo).

 

 1. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré Užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu (prihlasovací email, heslo).

 

 1. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

[email protected] 

 

Článok III

Charakteristika tovaru

 

 1. Na e-shope ponúkame tovar, ktorého vzhľad si môžete sami upraviť prostredníctvom funkcie internetového obchodu „Kreátor“ (ďalej len "Kreátor"), a to za použitia predpripravených motívov alebo za použitie vašich vlastných textov a obrázkov.

 

Článok IV

Užívateľský účet

 

 1. Vytvorením užívateľského účtu Užívateľ prejavuje súhlas s týmito VOP a potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania jeho osobných údajov (tu).

 

 1. Užívateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom Predávajúcim.

 

 1. Užívateľský účet je určený len pre Užívateľa. Užívateľ nemôže poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe, ani ich zverejniť, či inak sprístupniť tretím osobám. Užívateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred stratou, zverejnením alebo sprístupnením tretej osobe.

 

Článok V

Uzatvorenie zmluvy s Predávajúcim

 

 1. Zverejnenie VOP na e-shope sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy, zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením v e-shope Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a súhlasí s nimi.

 

 1. Znenie VOP sa môže zmeniť, či dopĺňať. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia vždy tým znením VOP, za ktorého účinnosti došlo k zaslaniu objednávky.

 

 1. Na e-shope je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Cena sa mení v závislosti na zvolených úprav tovaru v Kreátore. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena tovaru, ktorého vzhľad si Kupujúci navrhol v Kreátore. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné odoslať objednávku a aby došlo k spracovaniu tejto objednávky zo strany Predávajúceho.
 1. Kupujúci súhlasom s týmito VOP, výslovne, vážne a slobodne udeľuje Predávajúcemu konkrétny a bez akýchkoľvek existujúcich pochybností, jasný, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa, adresa bydliska a existujúci obsah košíka, a to za účelom jeho spätného kontaktovania prostredníctvom zadaného emailu v prípade nedokončenej objednávky s obsahom košíka. Zároveň Kupujúci udeľuje Predávajúcemu rovnaký súhlas, čo do obsahu splnenia právnych predpokladov pre jeho udelenie a v rozsahu spracovania osobných údajov a to telefónneho čísla a emailovej adresy za účelom pravidelného resp. jednorazového zaslania zľavového kupónu, ako aj akejkoľvek inej marketingovej akcie, ktorú je možné využiť na internetových stránkach Predávajúceho. Tento súhlas je udelený na dobu trvania akýchkoľvek zmluvných vzťahov s Predávajúcim a následne počas doby 1 roka odo dňa skončenia zmluvných vzťahov s Predávajúcim, s výnimkou prípadu, ak nedôjde k jeho odvolaniu iným mojím výslovným prehlásením resp. potrebným spôsobom.

 

 1. Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

 

 1. Za vadu nie je možné považovať ani detailné rozmery tovaru, nakoľko tabuľka rozmerov tovaru je informačná, skutočné rozmery tovaru sa môžu mierne odlišovať.

 

 1. O obdržaní objednávky Predávajúci informuje Kupujúceho na e-mailovú adresu, ktorú poskytol Predávajúcemu v registrácii alebo pri vypĺňaní objednávky. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky zaslané Kupujúcemu je zároveň potvrdením o uzavretí zmluvy. Kupujúci vytvorením a zaslaním objednávky tovaru bez akýchkoľvek výhrad súhlasí, že v prípade úhrady platby za objednaný tovar na dobierku v zmysle článku VI. týchto VOP, zašle Predávajúcemu na základe jeho dopytu odpoveď s potvrdením svojho telefónneho čísla a potvrdením objednávky. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v prípade ak odpoveď podľa predchádzajúcej vety Predávajúcemu nezašle, je Predávajúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy (vyhotovenej objednávky) odstúpiť s okamžitou platnosťou, bez akéhokoľvek nároku zmluvných strán na akúkoľvek satisfakciu.

 

 1. Do Kreátoru vkladá Kupujúci texty, prípadne obrazový materiál, ako sú fotografie či grafická diela (ďalej len "tlačové dáta"), ktoré majú byť obsahom nami vytvoreného tovaru.

 

 1. Tlačové dáta je možné vkladať vo formátoch, farbách a rozmeroch, ktoré sú stanovené v e-shope. Pri vkladaní tlačových dát odporúčame postupovať v súlade s informáciami a pokynmi uvedenými v e-shope. Tlačové údaje môžete ďalej v Kreátore zobrazovať a upravovať.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vloženie chybných tlačových dát (napríklad tlačové dáta v zlom rozlíšení).

Je zakázané vkladať do Kreátora tlačové dáta, ktoré:

 • sú svojou povahou pornografiou či detskou pornografiou;
 • zobrazujú násilie na človeku alebo zvieratách;
 • porušujú autorské práva tretích osôb,
 • alebo ktoré iným spôsobom porušujú platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy.

Objednávku, ktorá bude obsahovať tlačové dáta v rozpore s týmto ustanovením, je Predávajúci oprávnený odmietnuť.

 

 1. Pri zaslaní objednávky na kúpu tovaru a uzatvorení kúpnej zmluvy podľa týchto VOP berie Kupujúci na vedomie, že akýkoľvek tovar, ktorý je predmetom objednávky, s výnimkou tovaru bez akýchkoľvek pridaných prvkov na zovňajšku objednaného tovaru, je tovarom zhotoveným na základe osobitných požiadaviek Kupujúceho, a to aj v prípade ak náhľad takéhoto tovaru prezentuje Predávajúci na svojich stránkach v súlade s týmito VOP. Zároveň Predávajúci týmto spôsobom informuje Kupujúceho o tom, že o tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho sa jedná z dôvodu, že prvky na zovňajšku objednaného tovaru t. j. farba, tvar, záverečný výzor a ostatné jeho súčasti, sú zhotovené na základe žiadosti Kupujúceho a v každej jednotlivej objednávke osobitne špecifikované a následne takto zadané do špeciálnej výroby, z ktorého dôvodu predstavuje každý objednaný tovar jedinečný originál.

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že má právo nakladať, disponovať s právami k tlačovým dátam, ktoré nahráva do e-shopu. V prípade, že si akákoľvek tretia osoba bude uplatňovať práva súvisiace s tlačovými dátami, ktoré Kupujúci nahral do e-shopu pri objednávke (autorské práva alebo práva s nimi súvisiace) voči Predávajúcemu, je Kupujúci povinný práva tretej osoby vyporiadať a/alebo uhradiť náklady, ktoré musel Predávajúci vynaložiť na svoju ochranu vrátane právnych služieb, súdnych poplatkov alebo na vysporiadanie práv tretej osoby. V prípade, že Predávajúcemu konaním podľa predchádzajúcej vety vznikne škoda, má Predávajúci nárok na náhradu škody.

 

Článok VI

Úhrada kúpnej ceny a dodanie tovaru

 

 1. Kúpnu cenu je možné uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru online platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay,
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prostredníctvom platobného systému PayPal;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

 

 1. Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené v e-shope. Niektoré spôsoby platby (napr. dobierka) môžu byť tiež spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené v e-shope. V objednávke je uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa. Kupujúci vykonaním objednávky, a teda uzatvorením zmluvy s Predávajúcim, berie na vedomie a súhlasí s tým, že v súvislosti s vykonaním platby na dobierku, vznikajú Predávajúcemu výdavky spojené s riadnym vybavením objednávky, z ktorého dôvodu je kúpna cena podľa uzatvorenej zmluvy (objednávky) vymáhateľná Predávajúcim aj v prípade, ak Kupujúci dodaný tovar z akéhokoľvek dôvodu neprevezme od dopravcu, s výnimkou prípadu, porušenia obalu dodávaného tovaru, špecifikovaného v týchto VOP. Predávajúci je zároveň oprávnený zvoliť akýkoľvek ním dostupný právny spôsob vymáhania pohľadávky, ktorá mu vznikla voči Kupujúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar dobierkou, je Predávajúci oprávnený stanoviť a zároveň obmedziť možnú platbu za objednaný tovar uvedeným spôsob tak, že ustanoví dolnú resp. hornú hranicu kúpnej ceny pre stanovený spôsob úhrady - dobierkou. Kupujúci je v prípade úhrady kúpnej ceny dobierkou oprávnený, si pri preberaní objednaného tovaru od dopravcu, určiť konkrétny spôsob úhrady dobierky t. j. platba v hotovosti alebo platba kartou, avšak výlučne v prípade, ak oba konkrétne spôsoby úhrady dobierky umožňuje dotknutý dopravca. Podnikateľ aj Spotrebiteľ v postavení Kupujúceho zaslaním objednávky Predávajúcemu výslovne súhlasia a potvrdzujú, že súhlasia s tým, že v prípade neuhradenia platby dobierkou (omeškania s platbou) za vytvorenú a zaslanú objednávku je Predávajúci oprávnený uplatniť voči nim zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania, až do riadneho zaplatenia fakturovanej sumy objednávky. Faktúra za platbu objednávky na dobierku, s ktorej platbou je Kupujúci v omeškaní, bude Predávajúcim postúpená na vymáhanie inkasnej spoločnosti, pred ktorým postúpením poskytne Predávajúci Kupujúcemu dodatočnú lehotu v trvaní 10 dní na splnenie jeho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, a to prostredníctvom doručenej upomienky Kupujúcemu. V prípade dodatočného uhradenia platby za objednaný tovar zašle opätovne Predávajúci Kupujúcemu ním objednaný tovar, pričom akékoľvek náklady v súvislosti s opätovným doručovaním tovaru znáša Kupujúci, o ktorých nákladoch je Kupujúci preukázateľným spôsobom informovaný Predávajúcim.

 

 1. Ak kúpna cena nie je uhradená Kupujúcim do 30 dní od objedania, zmluva (objednávka) sa automaticky ruší).

 

 1. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené v e-shope. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Riadne vykonaná objednávka je vyrobená do 2 pracovných dní, následujúcich od prijatia platby za objednávku Predávajúcim. V prípade nepredpokladaných udalostí a predĺženia doby vyrobenia objednávky je kupujúci o tejto skutočnosti informovaný Predávajúcim a to najmä avšak nielen v prípade ak objednaný tovar nie je u Predávajúceho skladom.

 

 1. Náklady na dodanie tovaru závisia vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené v e-shope. Predpokladaná doba dodania objednaného tovaru, sa v každom jednotlivom prípade môže líšiť, s poukazom na osobitosti každého obchodného prípadu a to najmä avšak nielen na vyťaženie jednotlivých dopravných spoločností, sviatky v medzinárodnej preprave, predvianočné obdobie a iné nepredpokladané udalosti, ktoré Predávajúci nemôže svojou činnosťou ovplyvniť, z ktorého dôvodu predpokladaná doba dodania tovaru nemusí byť pri dodaní tovaru presne dodržaná a pri konkrétnych, vopred nepredpokladaných prípadoch, môže dôjsť k jej predĺženiu. Prvý deň dodacej lehoty sa počíta od prvého pracovného dňa nasledujúceho po prijatí platby za vykonanú objednávku. Predĺženie štandardnej dodacej doby je možné očakávať, najmä avšak nielen, v čase letných prázdnin a v predvianočnom období, kedy je zvýšený počet jednotlivých objednávok a enormné vyťaženie dopravných spoločností. Všetky informácie o lehote dodania tovaru vychádzajú z predpokladaných štandardných lehôt dodania u jednotlivých dopravných spoločností, pričom presnú lehotu dodania objednaného tovaru nie je Predávajúci schopný ovplyvniť z dôvodu, že dodanie objednaného tovaru je vykonávané externou dopravnou spoločnosťou.

 

 1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. Ak zistí nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu i Predávajúceho. Pri neobdržaní riadne vykonanej objednávky v primeranej lehote Kupujúcim z dôvodu jej straty dopravnou spoločnosťou alebo samotným Predávajúcim, zabezpečí Predávajúci náhradné doručenie objednávky s totožným objednaným tovarom na svoje vlastné náklady. V zmysle článku 17 Vyhlášky č. 11/1975 Zb. o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej preprave (CMR) v aktuálnom znení zodpovedá dopravca za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, z ktorého dôvodu Predávajúci nezabezpečí náhradné dodanie tovaru na svoje náklady podľa predchádzajúcej vety v prípade, ak ho Kupujúci bezodkladne neinformuje o tom, že mu zásielka nebola doručená v dohodnutej lehote, resp. že táto zásielka bola poškodená, inak porušená, alebo neúplná

 

 1. V okamihu prevzatia tovaru (alebo v okamihu, keď mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou tak neučinil), prechádza na Kupujúceho zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru. Kupujúci je povinný si doručený tovar riadne a so starostlivosťou riadneho hospodára prezrieť spôsobom, či doručený tovar má zjavné vady a v prípade ak tovar takéto zjavné vady má, o tejto skutočnosti je povinný informovať Predávajúceho najneskôr do 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru. V prípade ak v uvedenej lehote Kupujúci neinformuje Predávajúceho o žiadnych zjavných vadách, má sa za to, že tovar bol doručený ako bezvadný. V prípade ak sa na doručenom tovare vyskytnú dodatočné vady, je Kupujúci povinný o týchto vadách informovať Predávajúceho o ich vzniku bezodkladne t. j. najneskôr do 3 dní, odo dňa, keď sa takáto vada na tovare vyskytla, pričom je povinný vadný tovar ďalej nepoužívať za účelom, aby nedošlo k rozšíreniu vzniknutej vady na tovare. Pokiaľ Predávajúci v rámci reklamačného konania zistí, že Kupujúci nedodržal lehotu na oznámenie vzniknutých vád alebo, že napriek zisteným vadám na tovare Kupujúci tento tovar ďalej používal, je Predávajúci oprávnený reklamáciu zamietnuť a tým ukončiť reklamačné konanie

 

 1. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, vznikne Predávajúcemu nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru, ako aj ďalších nákladov, ktoré mu z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Neprevzatím tovaru podľa predchádzajúcej vety sa rozumie akékoľvek jeho neprevzatie, s výnimkou prípadu neprevaztia tovaru z dôvodu poškodenia obalu, pričom v prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru, určeného na platbu dobierkou je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu nielen cenu tovaru, ale aj náklady spojené s dobierkou z dôvodu, že objednávka Kupujúceho a uzatvorená Kúpna zmluva je pre Kupujúceho záväzná.

 

 1. Predávajúci je oprávnený zaslať vybranému Kupujúcemu zľavový kupón na ďalší budúci nákup na e-shope, ktorý kupón má platnosť najviac 12 mesiacov odo dňa jeho zaslania Kupujúcemu, pričom takýto zľavový kupón môže byť zaslaný výlučne Kupujúcemu, ktorý vykoná na e-shope objednávku tovaru, za ktorý riadne uhradí kúpnu cenu. Tento zľavový kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo obmedziť použitie zľavového kupónu aj v inom, hospodársky nevyhnutnom, rozsahu, ako podľa predchádzajúcej vety. Týmto ustanovením o zľavových kupónoch nie sú dotknuté platnosti a rozsah použitia zliav a zľavových kupónov, ktoré Kupujúci alebo iný potenciálny zákazník e-shopu nadobudol iným spôsobom, ako podľa prvej vety tohto ustanovenia, pričom pri zľavách nadobudnutých iným spôsobom platí konkrétny rozsah a doba ich platnosti pri nich špecifikovaná.
 1. Predávajúci uvádza a Kupujúci v rámci oboznámenia sa s týmito VOP berie na vedomie, že akékoľvek množstevné zľavy, zľavové kupóny podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP, ani akékoľvek iné zľavové kupóny, či akékoľvek iné a ďaľšie zľavy špecifikované v týchto VOP resp. poskytnuté špecifickým spôsobom mimo týchto VOP Predávajúcim v prospech Kupujúceho, nie je možné za žiadnych podmienok uplatniť na tovar označený ako zľavnený, akciový alebo výpredajový resp. tovar označený iným spôsobom alebo slovným spojením rovnakého alebo obdobného významu, z ktorého je zrejmé, že konkrétny tovar sa predáva za "rabatovú" cenu a z tohto dôvodu, nie je možné takúto jeho predajnú (rabatovú) cenu kombinovať s inými zľavami alebo akciami, nakoľko by sa jednalo o duplicitné uplatnenie zľavy (akcie) zo strany Kupujúceho.

 

Článok VII

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Užívateľ, Kupujúci je povinný postupovať v súlade s týmito VOP a platnou legislatívou.

 

 1. Užívateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského účtu a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú Predávajúcemu.

 

 1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať Užívateľský účet spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy Predávajúceho a tretích osôb.

 

 1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať Užívateľský účet spôsobom, ktorý by porušoval zákony, zákony neobchádzal a bol v rozpore s dobrými mravmi.

 

 1. Kupujúci bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že po dokončení nákupu na e-shope mu bude zo strany Predávajúceho resp. tretej osoby, zabezpečujúcej dotknuté služby pre Predávajúceho, zaslaný dotazník spokojnosti zákazníka, najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia objednávky.
 1. Užívateľ prehlasuje a zároveň súhlasí s tým, že po návšteve e-shopu vyjadrí svoj súhlas, alebo nesúhlas so zasielaním notifikácií o novinkách, zľavách alebo ponukách Predávajúceho, za ktorým účelom bude na túto voľbu samostatne upozornený v rámci svojej návštevy na e-shope, pričom v tejto súvislosti Predávajúci uvádza, že Užívateľ je oprávnený súhlas so zasielaním notifikácii kedykoľvek zmeniť resp. ich zasielanie vypnúť v rámci konkrétneho používaného internetového prehliadača v ktorom vyjadril svoj súhlas so zasielaním notifikácií.

 

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

 

 1. Kupujúci Spotrebiteľ nemôže, v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa. Nakoľko si Kupujúci – Spotrebiteľ v e-shope sám volí vzhľad tovaru, ide o tovar vyrobený na mieru, podľa požiadaviek Spotrebiteľa. Kupujúci zároveň nie je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v prípade, ak si v e-shope akýmkoľvek spôsobom zvolí záverečný dizajn zakúpeného tovaru, t. j. na existujúci základný produkt, zvolí jeho zovňajšok podľa svojich požiadaviek, bez ohľadu na to, či tieto požiadavky zadáva prostredníctvom Kreatoru alebo prostredníctvom Predávajúcim navrhnutých náhľadov produktov (tovarov) z dôvodu, že v každom tomto prípade sa jedná o tovar vyrobený na mieru a podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho. Kupujúci je zároveň týmto spôsobom oboznámený o skutočnosti, že nemožnosť odstúpenia od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim, ktorej predmetom je tovar vyhotovený na základe požiadaviek resp. s konečným dizajnom určeným Kupujúcim, sa bez ohľadu na plynutie času po vytvorení objednávky bude uplatňovať na celý zmluvný vzťah od momentu ako je objednávka tzv. vo výrobe resp. je označená spôsobom "in production", pričom od uvedeného stavu objednávku je nielen nemožné túto zrušiť odstúpením od zmluvy, ale túto nie je možné ani akýmkoľvek spôsobom meniť s výnimkou prípadu ak budú všetky náklady na zmenu resp. objednávky vopred uhradené Kupujúcim pre Predávajúceho.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim Podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákona v znení neskorších predpisov.

 

Článok IX

Riešenie sporov

 

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s používaním e-shopu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 1. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

 

 1. Pokiaľ Kupujúci – Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

 1. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok X

Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 1. Informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje nájdete tu.

 

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák."), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi. 

 

 1. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim Podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. 

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12. júna 2023