Prehľad cookies

Ochrana osobných údajov

Preambula

 

Ochrana osobných údajov patrí medzi právnu oblasť, ktorú naša spoločnosť v plnom rozsahu dodržiava a dbá na všetky jej zmeny a úpravy, vychádzajúc v rámci vnútroštátnych právnych vzťahov najmä zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) a v rámci cezhraničných právnych vzťahov najmä avšak nielen z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27.04.2016 (ďalej len „Nariadenie“) 

 

I.

Prevádzkovateľ

 

1. Webové sídlo www.puppynator.sk prevádzkované prevádzkovateľom - PUPPYNATOR, s.r.o., sídlo: 018 56 Červený Kameň č. 159, IČO: 54 092 868 spracováva údaje svojich zákazníkov, pričom v prípade fyzických osôb sa jedná o osobné údaje týchto osôb, ktoré sú potrebné pre ich registráciu na webovom sídle prevádzkovateľa a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska a emailová adresa, prípadne telefónne číslo (ďalej len „dotknuté osoby“). Ďalej pri používaní webového sídla dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku  ktorým má prevádzkovateľ prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového sídla prevádzkovateľa súhlasí dotknutá osoba so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním.

2. Okrem webového sídla prevádzkovateľa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku ochrany osobných údajov, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby v rovnakom rozsahu resp. má ku týmto prístup prostredníctvom tretej osoby, ktorým je webové sídlo spoločnosti Facebook resp. osobný účet vytvorený prostredníctvom webového sídla spoločnosti Google, kde pri spracovaní prihlasovacích údajov je možné následne identifikovať konkrétnu osobu prostredníctvom osobných údajov, ktoré táto zadala pri registrácii, avšak aj tieto údaje sú chránené spôsobmi a v rozsahu uvedenom nižšie v tomto dokumente.

3. Prevádzkovateľ uvádza, že si je vedomý skutočnosti, že údaje o fyzických osobách, ktoré tento poskytuje poskytuje svojím obchodným partnerom, alebo naopak, kedy v oboch prípadoch majú obchodní partneri postavenie sprostredkovateľa pri spracúvaní osobných údajov, ktoré údaje sú poskytované výlučne v rámci informačných systémov za účelom riadneho fungovania obchodných vzťahov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, sú tieto osoby povinné spracúvať v súlade so ZOOÚ a Nariadením. Údaje o právnických osobách nespadajú do rámca vyššie uvedených právnych predpisov, no napriek uvedenému prevádzkovateľ a jeho obchodný partner v konkrétnom zmluvnom vzťahu tieto údaje spracúvajú tak, aby neboli prístupné tretím osobám a spracúvajú ich výlučne na potrebný účel a v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je bližšie špecifikovaný nižšie.

 

II.

Účel spracovania osobných údajov

 

1. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracované pre účely výroby objednávky, fakturácie, expedície a doručenia objednaného tovaru so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva aj osobné údaje, ktoré sú mu poskytnuté o dotknutej osobe, ktorá navštívila webovú stránku obchodného partnera prevádzkovateľa, pričom tieto údaje sú spracúvané bez ohľadu na to či sa následne dotknutá osoba registrovala na webe prevádzkovateľa, alebo vykonala objednávku podľa predchádzajúcej vety bez registrácie. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať, a to písomným oznámením na adresu sídla prevádzkovateľa, ako aj elektronicky na adresu uvedenú na webovom sídle prevádzkovateľa. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov bude spracovanie osobných údajov bezodkladne ukončené.

2. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v rozsahu uvedenom vyššie. Ostatné osobné a biometrické údaje ako sú fotografie tvárí, mená osôb a pod. spracúva prevádzkovateľ výlučne z dôvodu požiadavky dotknutej osoby pri tvorbe výsledného predávaného produktu a tieto údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu uplynutia 3. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy.

 

3. Účelom spracovania osobných údajov je v zmysle ustanovenia čl. 6 Nariadenia:

- Plnenie zmluvy,

- Dodržanie právnych povinností prevádzkovateľa stanovených obecne záväzným právnym predpisom,

- Zasielanie obchodných informácií,

- Plnenie práv a povinností medzi prevádzkovateľom a obchodným partnerom prevádzkovateľa.

 

4. Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania, pričom v prípade otázok týkajúcich sa osobných údajov dotknutej osoby je možné prevádzkovateľa kontaktovať, a to na e-mailovej adrese [email protected], resp. v listinnej podobe na adrese sídla prevádzkovateľa.

 

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo sú spôsobilé identifikovať konkrétnu osobu. Okrem osobných údajov prevádzkovateľ získava aj iné údaje, ktoré prevádzkovateľ automaticky získava v súvislosti s využívaním webového sídla a týmito sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové sídlo, informácie získané pomocou súborov cookies avšak tieto spravidla nespadajú pod ochranu ZOOÚ alebo Nariadením.

 

 

IV.

Spôsob využitia osobných údajov prevádzkovateľom

 

Údaje dotknutej osoby, či už osobné, alebo iné údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, t. j. k vedeniu databázy užívateľov webového sídla, riadneho fungovania obchodných vzťahov medzi prevádzkovateľom a obchodným partnerom a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu, pokiaľ nebude prevádzkovateľovi zaslaný nesúhlas dotknutej osoby s využívaním týchto údajov. Zároveň prevádzkovateľ dotknuté osoby upovedomuje, že prihlásením sa k odberu „newsletteru“ súhlasia so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a to e-mailom.

 

V.

Osoby oprávnené spracovať osobné údaje

 

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ aj prostredníctvom tretích osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa a týmto prevádzkovateľ poskytol osobné údaje dotknutých osôb, a tieto tretie osoby majú postavenie sprostredkovateľa a s týmito má prevádzkovateľ uzatvorené osobitné zmluvy o spracovaní osobných údajov. Sprostredkovateľom je v zmysle ust. § 5 písm. p) ZOOU každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. K osobným údajom fyzických osôb má okrem prevádzkovateľa prístup aj externá účtovná spoločnosť, dopravná spoločnosť a spoločnosť spolupracujúca s prevádzkovateľom pri výrobe konečných produktov pre odberateľov, avšak pokiaľ takéto údaje sprostredkovatelia dočasne spracúvajú, s týmito údajmi po ukončení právneho vzťahu ďalej nenakladajú.


VI.

Likvidácia vašich osobných údajov

 

Likvidáciu osobných údajov prevádzkovateľ vykoná ich skartovaním, pokiaľ ide o osobné údaje zachytené v listinnej podobe alebo ich vymazaním pokiaľ ide o osobné údaje zachytené v elektronickej podobe a to bezodkladne po ukončení ich spracovania na účel špecifikovaný vyššie.

 

VII.

Práva dotknutej osoby

 

1 Prevádzkovateľ uvádza, že dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou osobných údajov tieto práva:

 

Právo na odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba, môže kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to rovnakým spôsobom ako súhlas udelila.

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba môže žiadať o poskytnutie potvrdenia o spracúvaní jej osobných údajov, o prístup k týmto osobným údajom a o ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Dotknutá osoba môže žiadať, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a žiadať o doplnenie jej osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba môže žiadať o výmaz jej osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný ich vymazať ak sú splnené podmienky podľa Nariadenia alebo ZOOÚ.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov výlučne v prípadoch uvedených v Nariadení a ZOOÚ.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba môže žiadať o poskytnutie jej osobných údajov, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môže žiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov v prípade právneho základu nevyhnutnosti na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, resp. na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo podať návrh na konanie pred dozorným orgánom

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zákonom.

 

 

VIII.

Používanie súborov cookies v nadväznosti na ochranu osobných údajov

 

Webové sídlo prevádzkovateľa používa pre svoju činnosť cookies, ktoré predstavujú súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového sídla, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového sídla a taktiež služby spoločnosti Google, Inc. a to najmä avšak nielen Google Analytics, pričom návštevník webového sídla prevádzkovateľa vyjadruje svoj súhlas s použitím uvedených služieb, resp. sám upravuje rozsah použitia služieb podľa tohto ustanovenia, pričom takéto súbory využíva pri svojej činnosti aj obchodný partner prevádzkovateľa, avšak aj na webovom sídle obchodného partnera môže dotknutá osoba ovplyvniť svojim súhlasom resp. nesúhlasom rozsah spracúvaných údajov pri používaní súborov „cookies“. Prevádzkovateľ a jeho obchodný partner využívajú „cookies“ na základe ich oprávneného záujmu.

 

 

IX.

Záverečné ustanovenia

 

1. Prevádzkovateľ konštatuje, že nie sú splnené podmienky pre vznik jeho povinnosti určiť zodpovednú osobu podľa čl. 37 ods. 1 Nariadenia a § 44 ods. 1 ZOOU.

 

2. Prevádzkovateľ týmto konštatuje, že vzhľadom k počtu zamestnancov, ako aj ku skutočnosti, že spracúvanie osobných údajov je príležitostné a ani nezahŕňa osobitné kategórie osobných údajov nie je povinný v zmysle ustanovenia § 37 ods. 5 ZOOU viesť záznamy o spracovateľských činnostiach.

3. Prevádzkovateľ dospel k záveru, že po prijatí všetkých dostupných záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zmiernenie rizika, ďalšie spracúvanie osobných údajov nepovedie k vysokému riziku pre práva fyzických osôb a takéto spracovanie osobných údajov je v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ konštatuje, že v danom prípade sa nevyžaduje predchádzajúca konzultácia s Úradom na ochranu osobných údajov SR v zmysle čl. 36 Nariadenia a § 43 ZOOU.

 

4. Obsah webových stránok umiestnených na webovom sídle prevádzkovateľa, je chránený jeho autorským právom, z ktorého dôvodu nie je možné tento obsah meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu prevádzkovateľa, nakoľko v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený využiť všetky práva, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v aktuálnom znení.

 

5. Prevádzkovateľ si týmto vyhradzuje právo pri používaní webového sídla dotknutou osobou alebo akýmkoľvek iným návštevníkom nezákonným spôsobom alebo spôsobom porušujúcim dobré mravy, obmedziť alebo pozastaviť prístup takejto osoby na webové sídlo, a to bez akejkoľvek náhrady. 

 

6. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že dodržiava všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo ZOOÚ a Nariadenia aj v rámci spolupráce so svojimi obchodnými partnermi pri spracúvaní osobných údajov.

 

7. Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje, že neodovzdá a nesprístupní osobné údaje fyzickej osoby do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie a rovnako tak tieto nesprístupní tretej osobe, ktorá by nebola poučená o povinnostiach v súvislosti s nakladaním a ochranou osobných údajov, ako ani osobe, ktorá nie je na prístup k osobným údajom dotknutej fyzickej osoby oprávnená.

 

V Červenom Kameni, dňa 1.11.2021